Pausa, silenci i equanimitat: una petició des de Catalunya. Pausa, silencio y ecuanimidad: una petición desde Cataluña

Equànim: 1) Que obra amb rectitud, justícia e imparcialitat o està dotat d’aquestes.

  1. [persona] Que no sol deixar-se portar per la passió”

(RAE, 2014)

 

“El silenci no és l’absència de soroll sinó d’ego”

(Xavier Melloni)

 

Difícil es poder veure amb claredat en moments com els que vivim ara a Catalunya. Per als que no desitgin seguir el fil de l’argumentació que desenvoluparé en les properes línies, només els hi caldria contemplar aquesta senzilla proposta: a tots els que residim a Catalunya i a la resta d’Espanya ens demano, des d’avui, aturar-nos una estona al dia per a guardar silenci i esperar a que amainin les passions que ens han conduit a aquest escenari. La fórmula també els hi pot servir als dirigents dels principals partits polítics que ens han governatdes de la Transició i als que la governen o aspiren a fer-ho. Si tenen curiositat, els convido a acompanyar-me en la justificació de la meva proposta.

Es podria dir que els humans ens conduïm, originàriament, amb la finalitat última de sobreviure però no de viure bé. Així es pot explicar que sigui tan difícil sostreure’s de l’empenta de les emocions bàsiques (por, ràbia, alegria i tristesa). En la nostra relació amb el mitjà extern i intern, les emocions faciliten l’encès d’unes accions, activades de forma immediata, irreflexiva i peremptòria, sent llur finalitat buscar el plaer i evitar el dolor per a, en darrer termini, garantir la nostra supervivència. Els esquemes mentals amb els que valorem la realitat es van construint a poc a poc, partint de l’aprenentatge dels resultats de les nostres accions, de la informació ràpida que ens aporten les emocions i de la que procedeix del nostre entorn cultural, de la família a l’escola, fins arribar a grups cada cop més amples. Al nostre temps, cal afegir també la informació i opinions oferides pels mitjans de comunicació i les xarxes socials a l’hora de construir la  nostra visió del “món”. Les reaccions immediates, per tant, siguin verbals o no, solen ser automàtiques. La resposta meditada té lloc, i no sempre ho fa, en segon lloc.

D’altra banda, donat que els humans naixem, vivim i morim en societat, necessitem, per a no perir, l’aliança amb els altres. Formant part d’unitats simbòliques majors que el nostre cos, s’amplia, el seu perímetre de defensa i augmenten les garanties de proveïmentde les necessitats bàsiques. Així, l’”ego”, el terme “jo” que fem servir en el llenguatge ordinari, es veu reforçat per la pertinença a un “nosaltres” que, en algunes cultures, és encara més important que el primer. Es pot explicar, així, la tendència automàtica, irreflexiva, a evitar les discrepàncies amb els semblants, la defensa ferma de les pròpies conviccions i de les insígnies de cada grup (ètnia, territori, religió, llengua i bandera), la maximització dels defectes dels altres i la minimització dels propis, la necessitat de comunió amb altres com jo i la denigració o eliminació dels potencials adversaris que amenacen la pervivència del grup. Les emocions bàsiques s’activen, també, en aquest cas, en benefici de la supervivència de la horda. Ràbia i por s’activen davant l’amenaça (real o imaginària) a la mateixa. Alegria, quan ens sentim part del grup, tristesa quan s’experimenta la pèrdua. La il·lusió de supervivència individual i de grups’oculta també als somnis utòpics i en els d’immortalitat.

Els fenòmens d’adhesió grupal incondicional, en línia amb el plantejat des d’una perspectiva psico-biològica per Adolf Tobeña, en el seu recent llibre “La pasiónsecesionista”, prenen la forma d’un enamorament, Es produeix, doncs, una revolució dels afectes que comporta un biaix atencional. Ortega i Gasset descrivia l’enamorament com una “malaltia de l’atenció”. Podríem dir, més aviat, que es tracta d’un estretament del camp atencional que implica la suspensió del judici distanciat i l’activació del entusiasme afectiu necessari per a la fusió amb el grup. No es tracta, no obstant això, d’un fenomen patològic, malgrat l’expressió emprada per Ortega, sinó propi de la nostra naturalesa. La història ens ha permès constatar-lo. Els moviments totalitaris, gràcies al control de l’educació i al ús sistemàtic de la propaganda, permeten els conductors de masses, un cop agitat el còctel emocional abans descrit, comptar amb l’adhesió infrangible dels seus apassionants creients. En línia amb el que s’ha descrit sobre els fenòmens grupals, els principis fonamentals que s’activen en tots els “ismes” són: 1) exaltació del que és propi com a òptim, sense taca; 2) denigració i, si cal, eliminació del grup que s’oposa a l’auto-afirmació; i, 3) fe cega en els herois immaculats disposat a guiar el grup darrera la seva salvació immediata i remota.

Podem afegir, també, que, per defecte, els éssers humans tenim la tendència a la denominada auto-referencialitat que té a veure amb donar be “normal” o “natural” el que sanciona l’hàbit de pensar, sentir i actuar de cada individu i de cada grup. Per dir-ho d’alguna manera, emocional i cognitivament a considerar-nos el centre de l’Univers. Fer explícites i qüestionar les narratives implícites de cada persona és un dels exercicis que pretenia Sòcrates quan feia referència a la “mayèutica” com a mètode d’auto-coneixement. El que és habitual, malgrat això, és moure’s en aquesta narrativa donant-la per bona i sense posar-la en qüestió.

L’avidesa o anhel de que tot sigui a la nostra mesura i ens pertanyi també ens caracteritza. Al llarg de la vida, el reclam ““I wantit all, I wantitnow” (“Ho vull tot, ho vull ara”) va trobant-se amb els diferents límits que la realitat ens imposa. No es pot satisfer tot el que anhelem. Els límits provenen, entre d’altres, dels nostres cossos, de la complexitat de la convivència amb els altres, de les circumstàncies socials i econòmiques en que vivim, de la moralitat i de la legalitat vigent. La gestació al llarg de la història del binomi drets-deures té a veure, amb la concreció d’aquests límits en diverses societats. En l’Estat de Dret, el marc legal, signat pels ciutadans, defineix aquest binomi i regula què es pot o no fer i de què manera, establint un equilibri de poders que permet eludir la tirania, la oligarquia o la anarquia. Quan Freud parla del “malestar en la cultura”, apunta que no és del gust d’aquestes poderoses tendències naturals descrites abans, acceptar aquests límits,emperò, és el preu que cal pagar per a que sigui possible la convivència.

¿Hi ha doncs marge per l’optimisme? La bona notícia és que en la nostra naturalesa també contem amb recursos que permeten trascendir la necessitat cega del món passional, el biaix egoic del nostre ésser i la nostra ambició d’aconseguir sense límits tot el que desitgem. Diverses tradicions de pensament i espiritualitat en Orient i Occident ofereixen propostes per a no caure en l’estretor i opacitat a la que ens condueixen aquestes potents forces gravitatòries. La notícia, no tan bona, és que superar aquestes tendències exigeix un esforç continu i que els seus fruits no són immediats.

Per a no deixar-se arrossegar pels automatismes descrits abans cal, primerament, aturar-se i guardar silenci. Si mantenim aquesta pràctica, podrem començar a escoltar, al nostre interior, el intens soroll de les emocions i dels pensaments automàtics així com contemplar les accions a les que ens mouen i les seves conseqüències. Ens adonarem també de com la majoria dels nostres hàbits aspiren a la defensa d’aquest ego (restringit o ampliat) del que parlaven. I que defensar-lo a ultrança, ignorant els límits que la realitat i els altres ens imposen, en lloc d’apropar els éssers humans, els allunya. Quan  minva el fervor emocional i l’ego queda posat entre parèntesi, el cos començar a estar més tranquil i la visió interior es fa més clara, la qual cosa permet arribar, d’alguna manera, a l’equanimitat. Aquesta es pot definir com “ànims o esperit equilibrat”. Es tracta d’un estat, contraposat al que els grecs anomenaven “hybris” o desmesura que facilita l’amplitud de perspectiva i la resposta pausada. Els altres ja no són els meus planetes o satèl·lits sinó altres com jo, amb similars misèries i grandeses. El que dono per “bo” o “dolent” pot no ser-ho. Amb aquest canvi perceptiu i emocional és més fàcil discernir de forma pausada quina és l’acció més justa i prudent.

En línia amb tot l’anterior, crec que és possible plantejar una apropament diferent a la situació actual en Catalunya. Per això, no cal sortir al carrer a clamar en favor del grup, a proclamar unes identitats i a demonitzar d’altres. La petició que faig en aquest escrit es dirigeix als que ens governen i a totes i cadascuna de les persones que vivim tan a Catalunya com a la resta d’Espanya. Des d’avui mateix, dediquem-nos una estona al dia a aturar-nos i guardar silenci. Potser així podrem trobar certa equanimitat per a valorar possibles sortides a la situació actual. Contemplat amb certa distància, el que cada persona diu ser, la “identitat” és, en gran mesura, fruit de circumstàncies atzaroses com poden ser el lloc de naixement, la família on naixem i creixem o la llengua i cultura en la que ens criem. Idolatrar identitats només reporta desunió, com la història de la Humanitat ens ha demostrat repetidament.

Alcem bandera blanca i comencem de nou. Escoltem-nos els uns als altres havent aprés, prèviament, a guardar silenci i a governar les nostres emocions. És la condició prèvia per a que puguem posar-nos d’acord a l’hora de dissenyar, entre tots, un marc de convivència integrador, just i solidari on imperi l’Estat de Dret i que ens permeti viure bé, no merament sobreviure al preu que sigui.

 

Pausa, silencio y ecuanimidad: una petición desde Cataluña

 

Ecuánime: 1) Que obra con rectitud, justicia e imparcialidad o está dotado de ellas

  1. [persona] Que no suele dejarse llevar por la pasión”

(RAE, 2014)

 

“El silencio no es la ausencia de ruido sino de ego”

(Xavier Melloni)

 

Difícil es poder ver con claridad en momentos como los que vivimos ahora en CataluñaPara quienes no deseen seguir el hilo de la argumentación que desarrollo en las próximas líneas, baste considerar esta sencilla propuesta: a todos los que residimos en Cataluña y en el resto de España, nos pido, desde hoy, detenernos un rato a diario para guardar silencio y esperar a que amainen las pasiones que nos han conducido a este escenario. La fórmula también puede servirles a los dirigentes de los principales partidos que nos han gobernado desde la Transición y a quienes la gobiernan o aspiran a hacerlo. Si les puede la curiosidad, les invito a acompañarme en la justificación de mi propuesta.

Podríamos decir que los humanos nos conducimos, originariamente, con la finalidad última de sobrevivir pero no de vivir bien. Así,puede explicarse que sea tan difícil sustraerse al empuje de las emociones básicas (miedo, rabia, alegría y tristeza). En nuestra relación con el medio interno y externo, las emociones facilitan el encendido de unas acciones, activadas de forma inmediata, irreflexiva, perentoria, cuya finalidad es buscar el placer y evitar el dolor para, en último término, garantizar nuestra supervivencia. Los esquemas mentales con los que aprehendemos la realidad se van construyendo paulatinamente partiendo del aprendizaje de los resultados de nuestras acciones, de la información rápida que nos aportan las emociones y de la que procede de nuestro entorno cultural, de la familia a la escuela, hasta llegar a grupos personales cada vez más amplios. En nuestro tiempo, cabe añadir también la contribución del magma de información y de opiniones vertidas por los medios de comunicación ylas redes sociales a la hora de construir nuestra visión del “mundo”. Las reacciones inmediatas, por tanto, sean verbales o no, suelen ser automáticas. La respuesta meditada ocurre, y no siempre lo hace, en segundo lugar.

Por otra parte, dado que los humanos nacemos, vivimos y morimos en sociedad, necesitamos, para no perecer, no sólo la auto-defensa sino la alianza con los otros. Formando parte de unidades simbólicas mayores que nuestro cuerpo se amplía, por decirlo así, su perímetro de defensa y aumentan las garantías de abastecimiento de necesidades básicas. Así, el “ego”, el término “yo” que empleamos en el lenguaje ordinario, se ve reforzado por la pertenencia a un “nosotros” que, en algunas culturas, es incluso más importante que el primero. Se puede explicar, así, la tendencia automática, irreflexiva, a evitar las discrepancias con los semejantes, la defensa a ultranza de las propias convicciones y de las insignias de cada grupo (etnia, territorio, religión, lengua y bandera), la maximización de los defectos ajenos y la minimización de los propios, la necesidad de comunión con otros como yo, y la denigración o eliminación de los potenciales adversarios que amenazan la pervivencia del grupo. Las emociones básicas se activan también en este caso en beneficio de la supervivencia de la horda. Rabia y miedo se activan ante la amenaza (real o imaginaria) ala misma. Alegría, cuando nos sentimos parte de ella, tristeza, cuando se experimenta la pérdida.La ilusión de supervivencia individual y grupal anda también oculta en los sueños utópicos y en los de inmortalidad.

Los fenómenos de adhesión grupal incondicional, en línea con lo planteado desde una perspectiva psico-biológica por Adolf Tobeña en su reciente libro “La pasión secesionista”, toman la forma de un enamoramiento. Se produce, entonces, una revolución de los afectos que comporta un sesgo atencional. No en vano, Ortega y Gasset describía el enamoramiento como una “enfermedad de la atención”. Podríamos hablar, más bien,de un estrechamiento del campo atencional que implica la suspensión del juicio distanciado y la activación del entusiasmo afectivo necesario para la fusión con el grupo. No se trata, aún así, de un fenómeno patológico, pese a la expresión empleada por Ortega, sino propio de nuestra naturaleza. La historia nos ha permitido constatarlo. Los movimientos totalitarios, merced al control de la educación y al uso sistemático de la propaganda, permiten a los conductores de masas, una vez agitado el cóctel emocional antes descrito, contar con la adhesión inquebrantable de sus apasionados creyentes. En línea con lo descrito sobre los fenómenos grupales, los principios fundamentales que se activan en todos los “ismos” son: 1) exaltación de lo propio como lo óptimo, sin tacha; 2)denigración y, si es precisa,eliminación del grupo que se opone a la auto-afirmación; y, 3) fe ciega en los héroes inmaculados dispuestos a guiar al grupo en pos de su salvación inmediata y remota.

Podemos añadir, también, que, por defecto, los seres humanos tendemos a la denominada auto-referencialidad, que tiene que ver con dar por “normal” o “natural” lo que sanciona el hábito de pensar, sentir y actuar de cada individuo o de cada grupo. Tendemos, por decirlo así, emocional y cognitivamente a considerarnos el centro del Universo. Hacer explícitas y cuestionar las narrativas implícitas de cada ser humano y de los grupos de los que formamos parte y con los que nos identificamos, es uno de los ejercicios que pretendía Sócrates cuando hacía referencia a la “mayéutica” como método de auto-conocimiento. Lo habitual, sin embargo, es que nos movamos en esa narrativa dándola por buena y sin ponerla en cuestión.

La avidez o anhelo de que todo sea a nuestra medida y nos pertenezca, también nos caracteriza.A lo largo de la vida, el reclamo “I want it all, I want it now” (“Lo quiero todo, lo quiero ahora”) va topándose con los diferentes límites que la realidad nos impone. No se puede satisfacer todo lo que anhelamos. Los límites provienen, entre otros,de nuestros cuerpos, de la complejidad de la convivencia con los otros, de las circunstancias sociales y económicas en las que vivimos, de la moralidad y de la legalidad vigente. La gestación a lo largo de la historia del binomio derechos-deberes tiene que ver, de alguna manera, con la concreción de esos límites en las distintas sociedades. En el Estado de Derecho, el marco legal, suscrito por los ciudadanos, define ese binomio y regula qué se puede o no hacer y de qué manera, estableciendo un equilibrio de poderes que permite eludir la tiranía, la oligarquía o la anarquía. Cuando Freud habladel “malestar en la cultura”, apunta a que no es plato de gusto, para todas esas poderosas tendencias naturales antes descritas, aceptar esos límites, pero es el precio que hay que pagar para que sea posible la convivencia.

¿Cabe entonces algún margen para el optimismo? La buena noticia es que en nuestra naturaleza también contamos con resortes que permiten trascender la necesidad ciega del mundo pasional, el sesgo egoico de nuestro ser y nuestra ambición de alcanzar sin límites todo lo que deseamos. Distintas tradiciones de pensamiento y espiritualidad en Oriente y Occidente ofrecen propuestas para no caer en la estrechez y opacidad a la que nos arrastran esas potentes fuerzas gravitatorias. La noticia no tan halagüeña es que superar esas tendencias exige un esfuerzo continuado y que sus frutos no son inmediatos.

Para no dejarse llevar por los automatismos antes descritos, hace falta, primeramente, detenerse y guardar silencio. Si mantenemos esa práctica, podremos comenzar a escuchar, en nuestro interior, el ruido intenso de las emociones y delos pensamientos automáticos y contemplar tanto las acciones a las que nos impelen como sus consecuencias. Nos daremos cuenta también de cómo la mayoría de nuestros hábitos aspiran a la defensa de ese ego (restringido o ampliado) del que hablábamos. Y que defenderlo a ultranza, ignorando los límites que la realidad y los otros nos imponen, lejos de acercar a los seres humanos, les desune.Cuando mengua el fervor emocional y el ego queda puesto entre paréntesis, el cuerpo comienza a sosegarse y la visión interior se hace más clara, lo que permite alcanzar, en cierta medida, la ecuanimidad. Ésta puede definirse, etimológicamente, como “ánimo o espíritu equilibrado”. Se trata de un estado, contrapuesto al que los griegos denominaban “hybris” o desmesura que facilitala amplitud de perspectiva y la respuesta pausada. Los otros ya no son mis planetas o satélites sino otros como yo, con similares miserias y grandezas.  Lo que doy por “bueno” o “malo” puede no serlo. De ahí que, en esas condiciones, sea más fácil discernir de forma sosegada cuál es la acción más justa y prudente.

En línea con todo lo anterior, creo que es posible plantear un acercamiento diferente a la situación actual en Cataluña. Para ello, no hace falta salir a la calle a clamar a favor del grupo, a proclamar unas identidades y a demonizar otras. La petición que hago en este escrito se dirige no sólo a quienes nos gobiernan sino a todas y cada una de las personas que vivimos en Cataluña y en el resto de España. A partir de hoy, dediquemos un rato del día a detenernos y guardar silencio. Tal vez así podamos alcanzar cierta ecuanimidad para valorar posibles salidas a la situación actual. Mirado con cierta distancia, lo que cada persona dice ser, la “identidad” es, en gran medida, fruto de circunstancias azarosas como lo son el lugar de nacimiento, la familia en que nacimos y crecimos, o la lengua y la cultura en las que nos criamos. Idolatrarla sólo reporta desunión, como la historia de la Humanidad ha mostrado repetidamente.

Alcemos bandera blanca y empecemos de nuevo. Escuchémonos unos a otros habiendo aprendido, previamente, a guardar silencio y a gobernar nuestras emociones. Es la condición previa para que nos podamos poner de acuerdo a la hora de diseñar, entre todos,un marco de convivencia integrador, justo y solidario, donde impere el Estado de Derecho y que nos permita vivir bien, no meramente sobrevivir al precio que sea.